Stanovy

Stanovy Automotoklubu Holice v AČR

Holice, únor 2006

Schváleno členskou schůzí 17. února 2006

Článek 1 – Název organizace, působnost, sídlo a symboly

Název organizace

AUTOMOTOKLUB HOLICE v AČR (dále jen AMK)

 1. Automotoklub Holice je samostatným, suverénním a dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus a činnost v klubu.
 2. Právní subjektivita je dána registrací v AČR, který je registrován u ministerstva vnitra na základě zákona č. 83/1990 Sb o sdružování občanů v platném znění.
 3. AMK rozvíjí svoji činnost na základě rovnoprávného postavení svých členů, kteří plní poslání společenské a humánní na principech svobody, vlastenectví a demokracie. Ve své činnosti je vázán zákonnými předpisy a vlastními organizačními normami.
 4. Sídlo AMK Holice je na adrese: 534 01 Holice, Nádražní 675.
 5. Oficiální symboly:
  • Název: Automotoklub Holice v AČR nebo AMK Holice v AČR
  • Znak: Dle přiloženého vzoru

 

Článek 2 – Předmět a cíl činnosti AMK

 1. Rozvoj motorismu jako celku s přihlédnutím k ochraně životního prostředí. Podpora a obhajoba zájmů motoristů, motoristických sportů, rozvoj mototuristiky a cestovního ruchu provozováním ubytovacího zařízení v Autokempinku Hluboký.
 2. Zajištění osvětového vzdělávání řidičů motorových vozidel školením s ohledem na růst bezpečnosti silničního provozu.
 3. Spolupráce při pořádání sportovních akcí pro mládež.
 4. Pořádáním motocrossových závodů ve vlastní režii i umožnění pronájmu závodiště a depa dalším pořadatelům.
 5. Umožnit a zajistit tréninky motocrossových jezdců v areálu závodiště
 6. Navazování kontaktů s dalšími motoristickými kluby v ČR i v zahraničí a rozvoj spolupráce s nimi.

 

 

Článek 3 – Členství, členské příspěvky

 1. Členem AMK může být každá fyzická osoba. Členství zakládá podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Přijetí člena schvaluje výbor AMK.
 2. Členství v AMK může být:
  1. individuální přímé
  2. čestné
 3. Věková hranice pro individuální členství je:
  1. děti a mládež – do 18 let
  2. dospělí – nad 18 let, do 60 let věku
  3. senioři nad 60 let věku

  Věková hranice platí po celý kalendářní rok, ve kterém byla dosažena.

 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena, které musí mít písemnou formu
  2. nezaplacení ročního členského příspěvku ve stanovené výši nejpozději do 3 měsíců po době splatnosti
  3. vyloučením člena pro neplnění povinností uložených článkem 4, odst.5 těchto stanov,
  4. úmrtím člena,
  5. zánikem AMK.
 5. O vyloučení člena podle čl. 4, odst. 5 rozhoduje výbor AMK.
 6. Ve zcela výjimečných a mimořádných případech, které se dotýkají zájmu AČR jako celku, může o vyloučení člena rozhodnout Výkonná rady AČR, i když by jinak vyloučení nespadalo do její kompetence. Takto vyloučeného člena lze přijmout zpět do AMK jen se souhlasem Presidia AČR.
 7. Výše ročního členského příspěvku pro členství v AČR se řídí směrnicí AČR pro příslušný rok a částka je vybírána AMK Holice v termínu do 31. března uvedeného roku.
  AMK Holice se podílí na částečné úhradě členského příspěvku AČR z prostředků získaných hospodařením AMK. Výše vybíraných částek od členů a podíl úhrady AMK určuje každoročně výroční členská schůze dle kategorií: mládež do 18 let, dospělí do 60 let a nad 60 let věku a čestných členů.
 8. Splatnost členského příspěvku:
  1. roční členský příspěvek je splatný nejpozději do 31. března kalendářního roku, u všech členů, kterým členství přechází z minulého roku a mají povinnost ho platit,
  2. u nově přijímaných členů je roční členský příspěvek hrazen v plné výši a jeho splatnost je do 30 kalendářních dnů od schválení přihlášky výborem AMK, pokud příspěvek v tomto termínu neuhradí, členství nevznikne,
  3. úhrada členských příspěvků se děje složením hotovosti v kanceláři AMK nebo složenkou na adresu AMK, případně prostřednictvím určených výběrčích

 

 

Článek 4 – Práva a povinnosti členů

 1. Podílet se na činnosti AMK a využívat všechny služby AMK.
 2. Volit a být volen do orgánů AMK po dosažení 18 let věku.
 3. Hlasovat a rozhodovat o činnosti AMK s výjimkou členů mladších 18 let
 4. Odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jejich osob k nejbližšímu nadřízenému orgánu až k rozhodnutí Valné hromady.
 5. Všichni členové AMK mají tyto povinnosti:
  • Dodržovat stanovy,
  • platit členské příspěvky,
  • chránit dobré jméno AMK, majetek AMK,
  • nenarušovat soužití v klubu.

 

 

Článek 5 – Zastupování organizace

Jménem AMK je oprávněn jednat a podepisovat předseda AMK, který je statutárním zástupcem AMK. Dále v rozsahu zmocnění předsedou AMK nebo výborem AMK místopředsedové, popřípadě další členové Výboru AMK a ekonom AMK.

Článek 6 – Orgány AMK, pomocné orgány

Orgány AMK jsou:

 1. členská schůze (konference) AMK
 2. výbor AMK
 3. revizní komise AMK
 4. AMK může pro zajištění své činnosti zřizovat pomocné orgány, např. komise, pracovní skupiny apod.

 

 

 

Článek 7 – Členská schůze AMK

 1. Nejvyšším orgánem AMK je členská schůze . Schází se podle potřeby nejméně však jednou za rok, nebo požádá-li o to písemně 1/3 všech členů.
 2. AMK s počtem členů starších 18 let vyšším než 30, může namísto členské schůze svolat konferenci. O svolání konference rozhodne výbor AMK, který zároveň stanoví klíč pro volbu delegátů konference. Pokud se proti konání konference postaví více než 1/3 všech členů AMK starších 18 let, nelze konferenci uskutečnit a musí se konat členská schůze.
  Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové AMK starší 18 let s právem volit a být voleni. Členové mladší 18 let a čestní členové mají právo účasti s hlasem poradním, nemohou volit, či hlasovat a být voleni.
 3. Členská schůze :
  1. rozhoduje o založení nebo zrušení AMK, včetně majetkového vypořádání v souladu s obecně právními předpisy a těmito stanovami,
  2. schvaluje název AMK, ke kterému musí být předřazena písmena AČR, jeho symboliku a organizační uspořádání,
  3. schvaluje stanovy a základní úkoly a cíle AMK na další období,
  4. schvaluje rozpočet AMK, jeho čerpání a členské příspěvky v rámci AMK, včetně termínu jejich úhrad,
  5. volí výbor AMK,
  6. volí revizní komisi AMK,
  7. rozhoduje o formách a předmětu podnikatelské činnosti AMK,
  8. schvaluje zprávy o činnosti výboru AMK,
  9. schvaluje zprávy revizní komise AMK nebo revizora,
  10. schvaluje čestné členy AMK,
  11. rozhoduje o znovupřijetí členů vyloučených podle čl. 4, odst. 5

 

 

Článek 8 – Výbor AMK

 1. Výbor AMK je nejvyšším orgánem AMK v období mezi členskými schůzemi. Je volen maximálně na 4 roky a schází se dle potřeby nejméně však čtyřikrát ročně. Počet členů výboru AMK musí být minimálně 3 osoby starší 18-ti let a lichý.
 2. Výbor AMK plní zejména tyto úkoly:
  1. zabezpečuje plnění závěrů členské schůze AMK,
  2. řídí činnost AMK a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny,
  3. volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, event. další funkcionáře AMK podle potřeb AMK. Stanovuje vnitroorganizační řády a předpisy,
  4. zřizuje dle potřeby pomocné orgány AMK,
  5. jménem AMK uzavírá smlouvy a dohody,
  6. schvaluje přijetí nových členů,
  7. vede evidenci členů AMK,
  8. schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců AMK a výše jejich odměn,
  9. zodpovídá za vedení účetní a hospodářské evidence AMK dle obecně závazných právních předpisů,
  10. organizačně a obsahově připravuje členské schůze nebo konference AMK,
  11. rozhoduje o vyloučení členů AMK (viz. čl. 4, odst. 5 stanov).

 

 

Článek 9 – Předseda AMK

 1. Předseda AMK je představitelem a statutárním zástupcem AMK, který je oprávněn v rozsahu písemného pověření výborem AMK samostatně jednat a podepisovat jménem AMK.
 2. Výbor AMK může předsedu AMK písemně zmocnit k řešení všech záležitostí, které podle stanov nebo rozhodnutím členské schůze AMK byly svěřeny do působnosti výboru AMK. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo další člen výboru AMK a to podle pořadí, určeném na prvním zasedání výboru AMK.

 

 

Článek 10 – Odbory

 1. Odbor při AMK může zřídit nebo zrušit výbor AMK.
 2. Nejnižší počet členů odboru je 10 členů AMK, z toho 8 starších 18-ti let.
 3. Jednotlivé odbory AMK sdružují členy na základě společných technických či sportovních zájmů. Jejich název je v pravomoci výboru AMK a přívlastek „při AMK Holice“ mezi názvem a adresou vyjadřuje jeho příslušnost k AMK.
 4. Povinností odborů je podílet se na činnosti AMK jako celku.
 5. Členové odboru ze svého středu zvolí předsedu, který řídí činnost odboru a ve svém jednání je přímo řízen výborem AMK.
 6. Odbor zaniká v případě, kdy počet členů poklesne pod stanovenou hranici a se souhlasem výboru AMK.

 

 

Článek 11 – Zásady hospodaření

 1. Zdrojem majetkové podstaty organizace jsou zejména výnosy z podnikatelské činnosti, členské příspěvky, příspěvky na poskytnuté výhody, dále dotace, výnosy z reklam a propagace, příspěvky sponzorů apod.
 2. AMK hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který ji byl svěřen do správy.
 3. AMK může provádět podnikatelskou činnost v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.
 4. AMK je povinen při hospodaření dodržovat obecně závazné platné právní předpisy .
 5. Veškerý majetek musí být inventarizován a veden v účetnictví ve finanční i kusové evidenci.

 

 

Článek 12 – Revizní komise AMK

 1. Revizní komise pracuje na úrovni AMK. Revizní komise AMK má 3-5 členů. Jejich funkční období je totožné s délkou funkčního období výboru AMK. Ze svého středu volí předsedu, event. místopředsedu komise.
 2. Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu , který ji zvolil.
 3. Volba revizní komise je buď tajná nebo veřejná.
 4. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru AMK a jakoukoliv volenou funkci, nebo jmenovanou v celé organizační struktuře AMK.
 5. Revizní komise zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti. Schází se podle potřeb, nejméně však 2 x do roka. O své činnosti a výsledcích zpracovává zprávy, které předkládají příslušným orgánům organizace.
 6. Revizní komise má právo požadovat při zjištění nedostatků jejich odstranění, včetně stanovení termínů .
 7. Členové revizní komise mají právo účasti na zasedáních výboru AMK a předkládat k projednání otázky, které se týkají práce této komise. Jednání se zúčastňují s hlasem poradním. Dále mají právo účasti i na jednání dalších orgánů a subjektů sdružených v celém AMK.
 8. Základní práva a povinnosti revizní komise:
  1. kontrolovat veškerou činnost příslušného článku,
  2. nejméně 1x ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto předložit výboru nebo členské schůzi (konferenci) AMK ,
  3. provádět mimořádné revize na základě požadavků výboru AMK
  4. prověřovat stížnosti , oznámení a podněty pokud se vztahují k činnosti organizace AMK a spadají do kompetence příslušné revizní komise.
 9. Při výkonu své kontrolní pravomoci je revizní komise (revizor) oprávněná nahlížet do dokumentů a vyžadovat od jednotlivých členů (orgánů) stanoviska nebo vysvětlivky, a to v lhůtách, které sama stanoví.

 

 

Článek 13 – Usnášeníschopnost a hlasování

 1. Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů klubu. Pokud se do začátku členské schůze, vyhlášeného na pozvánce, nesejde tento potřebný počet členů, bude začátek schůze posunut o 1 hodinu. Členská schůze bude potom usnášeníschopná s nadpoloviční většinou počtu členů, který je přítomen.
 3. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Zastupování členů volených orgánů je nepřípustné.
 4. Aby bylo členskou schůzí rozhodnutí přijato, je potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 5. Při hlasování ostatních orgánů AMK je pro přijetí rozhodnutí potřeba nadpoloviční většina všech členů daného orgánu.

 

 

Článek 14 – Odvolání a kooptace

 1. Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat a to i před uplynutím funkčního období.
 2. Za odvolaného, odstoupivšího nebo zemřelého člena výboru AMK, dozorčí komise AMK a ostatních orgánů musí být zvolen nový člen v případě, že by počet zbylých členů byl nižší než minimální stanovený počet nebo byl sudý. Do doby konání členské schůze mohou výbor AMK i dozorčí komise kooptovat další členy dle výsledku voleb poslední výroční členské schůze.

 

 

Článek 15 – Zánik AMK

 1. AMK zanikne a ukončí činnost, pokud se na tom usnese nejméně devět desetin členů AMK.
 2. Pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva.
 3. Způsob vypořádání bude proveden v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

Článek 15 – Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí.

 

 

Předseda návrhové komise:
………………….. …………………..
jméno podpis
Členové návrhové komise:
………………….. …………………..
jméno podpis
………………….. …………………..
jméno podpis
………………….. …………………..
jméno podpis

 

Tyto stanovy byly schválené členskou schůzí AMK dne 17. února 2006.

 

Změna Stanov Automotoklubu Holice v AČR

schválených členskou schůzí AMK Holice v AČR dne 17. února 2006

Členská schůze schválila na svém zasedání dne 20. února 2009 změnu stanov Automotoklubu Holice v AČR

následovně:

 

Výraz předseda a místopředseda se nahrazuje výrazem prezident a víceprezident.

 

Změna se týká čl. 5

čl. 8, odst. c/

čl. 9, odst. 1/ + odst. 2/

Předseda návrhové komise:

Václav Vohralík ……………………………

 

Členové návrhové komise:

Aleš Říha ……………………………

Tomáš Kučera st. ……………………………


Tato změna  stanov byla schválena členskou schůzí AMK  dne  20. února 2009.

 

Doplnění stanov Automotoklubu Holice v AČR

schválených členskou schůzí AMK Holice v AČR dne 17. února 2006

Členská schůze schválila na svém zasedání dne 15. února 2013 doplnění stanov Automotoklubu Holice v AČR

následovně:

v čl. 11 Stanov

se mění název článku

z původního „Zásady hospodaření“

na nový název „Zásady hospodaření a nakládání s majetkem“

 

V tomto článku se doplňuje bod 6/ následovně:

Prodej nebo pronájem nemovitostí a pozemků ve vlastnictví Automotoklubu Holice v AČR odsouhlasuje výbor AMK v AČR a je možný pouze za podmínky, když toto bude odsouhlaseno 100 % hlasy celkového počtu zvolených členů výboru Automotoklubu v AČR.

Předseda návrhové komise:

Václav Vohralík ……………………………

 

Členové návrhové komise:

David Říha ……………………………


Tato změna  stanov byla schválena členskou schůzí AMK  dne  15. února 2013.